Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053959.

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053959

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 100 εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά (άρθρ. 31 ν. 4144/13) καθώς και αυτοαπασχολουμένων  από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 100 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά (άρθρ. 31 ν. 4144/13) και αυτοαπασχολούμενους από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων και συγκεκριμένα:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, και ειδικότερα παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω έξι (6) ατομικών συνεδριών ανά ωφελούμενο

   

 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η Πράξη περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Πρακτική άσκηση

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social media marketing

150

0

150

2

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce

150

0

150

3

Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

150

0

150

4

Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

150

0

150

5

Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών

150

0

150

6

Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης

150

0

150

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, η οποία θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00 €.

 

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20%,   επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

 

ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να:

 1. Είναι εργαζόμενος[1] στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ήτοι να απασχολείται:
  • Με Σύμβαση Εργασίας ΠλήρουςΑπασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
  • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.
  • Είναι αυτοαπασχολούμενος.
   1. Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι:
    • Απόφοιτος Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980ή
    • Απόφοιτος Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)
   2. Να είναι πάνω από 18 ετών.
   3. Να κατοικεί και να εργάζεται στην περιφέρεια των Κυκλάδων

 

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής: 08/07/2022 και ώρα 12:00:00

Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται προσαυξημένο κατά 35%. Όσον αφορά τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται σε κύκλους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 εσωτ. 161 κα Αντωνίου.