Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956.
Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 200 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά (άρθρ. 31 ν. 4144/13) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων.

Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η Πράξη περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Πρακτική άσκηση

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social media marketing

150

0

150

2

Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

150

0

150

3

Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών

150

0

150

4

Υπάλληλος Υποδοχής/ εξυπηρέτησης και εξειδίκευση Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας

150

0

150

5

Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

150

0

150

6

Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας και παρασκευαστικής πρακτικής σε τρόφιμα, ποτά και αγροδιατροφικά προϊόντα

150

0

150

 

Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει σε διαδικασία πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00€.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 03/12/2021 και ώρα 12:00:00.

  • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι και 23/12/2021 και ώρα 23:59:59 μ.μ.
  • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πλήθους των ωφελούμενων που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παράταση της προθεσμίας.

Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 104), κα Αντωνίου.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.