Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα 5053956 Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Νέα Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα 5074788 «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

 27 Sep 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 3ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με Κωδικό MIS 5074788
 21 Sep 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 3ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με Κωδικό MIS 5074788
 12 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 2ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με Κωδικό MIS 5074788
 05 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 2ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με Κωδικό MIS 5074788
 20 Jun 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 3ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με κωδικό MIS 5053956
 02 Jun 2023 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Γ’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956
 27 Jan 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Α' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με Κωδικ
 20 Jan 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Α' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5074788
 16 Jan 2023 Ανακοίνωση επανέναρξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956
 25 Oct 2022 Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων Επιλαχόντων και Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελουμένων,της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με κωδικό MIS 5053959
 24 Oct 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956
 20 Oct 2022 Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074788.
 18 Oct 2022 Ανακοίνωση Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Επιλαχόντων και Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελουμένων,της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με κωδικό MIS 5053959
 14 Oct 2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956
 30 Jun 2022 Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» κωδ. MIS 5053959
 26 Apr 2022 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 1ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με κωδικό MIS 5053956
 11 Apr 2022 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 1ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφερειακή ενότητα), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη(MIS 5053956)
 28 Feb 2022 Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956
 08 Feb 2022 Ανακοίνωση 3ης παράτασης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» κωδικός MIS 5053956
 20 Jan 2022 Ανακοίνωση 2ης παράτασης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956
 14 Dec 2021 Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956
 01 Dec 2021 Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων