1. Σύνοψη Πρόσκλησης

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1034/08-04-2020 (ΑΔΑ ΨΓΨΛ7ΛΞ-ΦΩΔ) (ΕΥΔ Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) Απόφαση Ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 200 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά (άρθρ. 31 ν. 4144/13) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων.

Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

2. Το Πρόγραμμα

2.1 Αντικείμενο

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 200 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά (άρθρ. 31 ν. 4144/13) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων και συγκεκριμένα:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η Πράξη περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Πρακτική άσκηση

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social media marketing

150

0

150

2

Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

150

0

150

3

Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών

150

0

150

4

Υπάλληλος Υποδοχής/ εξυπηρέτησης και εξειδίκευση Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας

150

0

150

5

Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

150

0

150

6

Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας και παρασκευαστικής πρακτικής σε τρόφιμα, ποτά και αγροδιατροφικά προϊόντα

150

0

150

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, η οποία θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων.

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που  απαιτούν και  εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social media marketing

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social media marketing

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών

Ειδικός υδατοκαλλιεργειών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

Υπάλληλος Υποδοχής/ εξυπηρέτησης και εξειδίκευση Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας

Υπάλληλος Υποδοχής/ εξυπηρέτησης και εξειδίκευση Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας και παρασκευαστικής πρακτικής σε τρόφιμα, ποτά και αγροδιατροφικά προϊόντα

Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας και παρασκευαστικής πρακτικής σε τρόφιμα, ποτά και αγροδιατροφικά προϊόντα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.2 Όροι υλοποίησης του Προγράμματος – Υποχρεώσεις ωφελούμενων

 • Το σύνολο των ενεργειών του έργου (Κατάρτιση, Πιστοποίηση) θα υλοποιηθούν σύμφωνα με
  • Την με αρ. πρ. (ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου) 3935/09-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΩ57ΛΞ-ΗΚ2) Πρόσκληση (κωδ. ΝΑΙΓ99) με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
  • Την με αρ. πρ. Αρ. πρωτ. 1034/08-04-2020 (ΑΔΑ ΨΓΨΛ7ΛΞ-ΦΩΔ) (ΕΥΔ Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων», με MIS 5053956 στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο».
  • Την με Α.Π. 79732/27.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΠ-ΘΞΔ) εγκύκλιο με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που εκδόθηκε από την ΕΥΣ ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ
  • To με Α.Π. 102768/1.10.2020 (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”»
 • Επιπλέον, για το σύνολο των ενεργειών Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Σύνολο ωρών κατάρτισης: 150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης για όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.
 • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.
 • Η ημερήσια εκπαίδευση/κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων (Αφορά τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση και τη συμβατική κατάρτιση)
 • Οι ώρεςτης ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εργαζόμενους σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν
 • Η εκπαίδευση / κατάρτισηθα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα, για τα προγράμματα που υλοποιούνταιμε τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης και της Σύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 • Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης (στα προγράμματα Συμβατικής και Μικτής Κατάρτισης), εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους από τον Πάροχο Κατάρτισης
 • Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση, καθώς και η σύγχρονη τηλεκατάρτιση τις Κυριακέςκαι τις επίσημες αργίες, για τα προγράμματα που υλοποιούνταιδια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης, όπως αυτές ορίζονται για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Βασιλικόν Διάταγμα υπ’ αριθμ. 748 της 5/13 Σεπτεμβρίου 1966 ΦΕΚ Α 179 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας», όπως ισχύει.
 • Σε κάθε Καταρτιζόμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που θέτει το κάθε Σχήμα Πιστοποίησης (τυπικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, τεχνική εκπαίδευση, κ.α.) θα του χορηγείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο, Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του σχήματος Πιστοποίησης, καθώς επίσης και στη περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζόμενου στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.
 • Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ όσον απαιτηθεί).
 • Για όλα τα προγράμματα, επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος (δηλαδή μέχρι δεκαπέντε (15) ώρες), ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε προγράμματος. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις προγραμματισμένες ώρες τόσο στην δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα όσο και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. Για τις ώρες της ασύγχρονης εκπαίδευσης (ήτοι της μη ταυτόχρονης παρακολούθησης των ωφελούμενων), οι απουσίες υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο κάθε καταρτιζόμενος δεν συμμετείχε στις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος του, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ώρες αυτών. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου, εφόσον αυτές είναι μέχρι το ανώτατο επιτρεπτό όριο, αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα.
 • Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% (δηλαδή μέχρι τριάντα (30) ώρες) εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστοποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.
 • Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών βάσει των υλοποιούμενων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης προγραμμάτων, δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος. Ο έλεγχος γίνεται ανά ενότητα με βάση τις εγκεκριμένες ώρες κάθε ενότητας.

Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • τηνΚατάρτιση
 • τη διαδικασία πιστοποίησης.

Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση. Εφόσον απουσιάσει ή αποτύχει στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε  μία προγραμματισμένη επανεξέταση. Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο/η καταρτιζόμενος/η, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις αρχικώς προγραμματισμένες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20%,   επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά την είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά δελτία εισόδου–εξόδου ωφελούμενων σε δράσεις του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο») με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Κ.ΕΤ.ΑΝ.) για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/67. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την καταβολή του επιδόματός του. Επισημαίνεται ότι τα απογραφικά δελτία ωφελούμενων δύναται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά χωρίς την απαίτηση χειρόγραφης υπογραφής (με χρήση ψηφιακών ισοδύναμων).

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από τον Πάροχο Κατάρτισης προς υπογραφή από τους καταρτιζόμενους.

 

2.3 Κατανομή Καταρτιζόμενων

Προβλέπεται συγκεκριμένη κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς το έργο αφορά στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων των Κυκλάδων.

Ο αριθμός των ωφελουμένων καθώς και η περιφερειακή κατανομή τους (ανά Περιφερειακή Ενότητα) περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α

Περιφερειακή Ενότητα

Δήμος

Ενδεικτικός αριθμός Ωφελούμενων

1

Άνδρου

Άνδρου

14

2

Θήρας

Φολεγάνδρου

30

3

Θήρας

Σικίνου

4

Θήρας

Θήρας

5

Θήρας

Ανάφης

6

Θήρας

Ιητών

7

Κέας-Κύθνου

Κύθνου

8

8

Κέας-Κύθνου

Κέας

9

Μήλου

Σερίφου

18

10

Μήλου

Μήλου

11

Μήλου

Κιμώλου

12

Μήλου

Σίφνου

13

Μυκόνου

Μυκόνου

18

14

Νάξου

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

36

15

Νάξου

Αμοργού

16

Πάρου

Πάρου

24

17

Πάρου

Αντιπάρου

18

Σύρου

Σύρου-Ερμούπολης

38

19

Τήνου

Τήνου

14


3. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

 

ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να:

 1. Είναι εργαζόμενος[1] στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ήτοι να απασχολείται:
  • Με Σύμβαση Εργασίας ΠλήρουςΑπασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
  • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.
 2. Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι:
  • Απόφοιτος Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980ή
  • Απόφοιτος Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)
 3. Να είναι πάνω από 18 ετών.

 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται  επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με τη προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής).

Διευκρινίζεται ότι προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης (θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα  περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr).

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο περιφερειακή ενότητα.[1]Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

4. Υποβολή αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει  και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://training.e-kyklades.gr, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».  

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

 Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://training.e-kyklades.gr

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την οριστική υποβολή αυτής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα και να συμμετέχει σε ένα από αυτά. Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει ανάλογα και με το πλήθος των Αιτήσεων ανά Αντικείμενο Κατάρτισης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας μία μόνο περιφερειακή ενότητα υλοποίησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 03/12/2021 και ώρα 12:00:00.

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι και 23/12/2021 και ώρα 23:59:59 μ.μ.
 • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πλήθους των ωφελούμενων που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παράταση της προθεσμίας.

 

5. Υποβολή δικαιολογητικών

5.1. Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.e-kyklades.gr, από τις 03/12/2021 και ώρα 12:00:00 μέχρι και 23/12/2021 και ώρα 23:59:59 μ.μ., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Η μη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών εντός του διαστήματος που προβλέπει η Πρόσκληση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ανάρτησης και υποβολής λανθασμένων ή ελλιπών δικαιολογητικών. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αναρτά στο πλαίσιο της αίτησης ο κάθε υποψήφιος με δική του αποκλειστική ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και την ορθότητα.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
 3. Αντίγραφοοποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται οΑ.Φ.Μ.
 4. Αντίγραφοοποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται οΑ.Μ.Κ.Α
 5. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 6. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ[1], ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας).

  Μόνο για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται: α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

 7. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) στην οποία να δηλώνει ότι:
  1. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίαςμε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
  2. Την επωνυμία της επιχείρησης
  3. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
  4. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 8. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr, στο menu “Μισθωτοί”, sub-menu “Βεβαίωση προϋπηρεσίας” και επιλέγοντας:Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET και στην συνέχεια θα ζητηθεί και ΑΜΚΑ.

5.2. Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτήσει ο ωφελούμενος στην πλατφόρμα για την ένταξή του στο έργο (αφορά μόνο τους επιλεγέντες μετά την δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων)

Ο/Η ωφελούμενος/η πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά, με τα οποία θα αποδεικνύεται η εργασιακή κατάστασή του κατά την χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα. Η προσκόμιση αυτών των στοιχείων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους ωφελούμενους και πιστοποιηθεί από την Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθώς και η μη πιστοποίηση και αποδοχή τους από την ΚΕΤΑΝ, καθιστά μη επιλέξιμο τον/την συμμετέχοντα/ουσα και δε θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

Για τους Εργαζόμενους:

Το αργότερο έως και την 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης, ο ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει το Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος τότε πρέπει να αναρτήσει το Ε3[2] (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο του, μαζί με το Ε4 ή το Ε3.

Κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης και έως 10 μέρες μετά, ο ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης.

 1. Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης)
 2. Απόδειξη πληρωμής (του μήνα έναρξης της κατάρτισης)
 3. Αντίγραφο ΑΠΔ (του μήνα έναρξης της κατάρτισης)

Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

 1. Ανάρτηση Υ/Δ από το gov.gr στην οποία ο/η ωφελούμενος/η θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος/η κατά την 1ηημέρα της κατάρτισης και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα»

  ΚΑΙ

 2. Έως και πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι 1η ημέρα της κατάρτισης) ήταν εργαζόμενος σεεπιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

Διευκρινίζεται ότι στη περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δύναται να αναρτήσει μόνο την αναστολή της σύμβασης εργασίας του (βεβαίωση από ΕΡΓΑΝΗ για την απόδειξη της εργασιακής κατάστασης, εφόσον η ημερομηνία εισόδου είναι εντός της χρονικής περιόδου της υπαγωγής στο καθεστώς)

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους, που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας, θα πρέπει να αναρτήσουν βεβαίωση ανεργίας στην οποία θα αποδεικνύεται η υπαγωγή τους σε καθεστώς ανεργίας κατά την είσοδο στο πρόγραμμα (ήτοι 1η ημέρα της κατάρτισης). Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται:

 1. Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) 

   ΚΑΙ

 2. Αντίγραφο της ‘ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ’, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

Επίσης, όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν να αναρτήσουν Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριοι Δικαιούχοι οι ίδιοι, για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

Σημείωση:

Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet

 

Β) Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης εκδίδεται στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ.

 [1]στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ

 

6. Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων

Για τις ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ αιτήσεις εντός του διαστήματος και βάσει των διαδικασιών που ορίζει η Πρόσκληση, ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή της Κυκλαδικής Εταιρείας Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

Στο εν λόγω Μητρώο εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας.

Η διαδικασία ελέγχου και επιλογής, ακολουθεί μία σειρά από βήματα. Πιο αναλυτικά:

Βήμα 1: Συλλογή των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του έργου

Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος - Ταξινόμηση Αιτήσεων

 1. Έλεγχος Δικαιολογητικών ώστε να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις των ωφελούμενων (στα ανάλογα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης στη πλατφόρμα του έργου) ως προς τα on/off κριτήρια.
 2. Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα σειρά που θα προκύψει για τον καθένα ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Βήμα 3: Ανάρτηση προσωρινών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα https://training.e-kyklades.gr

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι  έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στο katartisi@cycladescc.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. 

Βήμα 4: Ανάρτηση οριστικών Αποτελεσμάτων

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://training.e-kyklades.gr τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον ανάδοχο του έργου στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, από την Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.).

Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

 • Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί η σειρά κατάταξης σύμφωνα με ταδημοσιευμένα αποτελέσματα.
 • Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση που σύμφωνα τόσο με τον αριθμό των αιτήσεων και τον πίνακα επιτυχόντων όσο και με την ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά περιφερειακή ενότητα δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελούμενων, τότε οι διαθέσιμες θέσεις μεταφέρονται σε άλλη περιφερειακή ενότητα με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει ενημέρωση προς την ΕΥΔ.

7. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και δικαιολογητικών των Ωφελούμενων

 

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής: 03/12/2021 και ώρα 12:00:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 23/12/2021 και ώρα 23:59:59

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 104), κα Αντωνίου.