ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956

 

Η ΚΕΤΑΝ , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956 ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως 11/10/2022 και ώρα 12.00 προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων 2ου κύκλου κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφερειακή ενότητα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 6, Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).