Ανακοίνωση 2ης παράτασης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι και 14/02/2022 και ώρα 23:59:59 μ.μ.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πλήθους των ωφελούμενων που ορίζει η Πρόσκληση, ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παράταση της προθεσμίας. Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 104), κα Αντωνίου.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.