Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» κωδ. MIS 5053959

 

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης  την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» κωδ. MIS 5053959.

Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 100 εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά (άρθρ. 31 ν. 4144/13) καθώς και αυτοαπασχολουμένων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Πρακτική άσκηση

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social media marketing

150

0

150

2

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce

150

0

150

3

Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

150

0

150

4

Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

150

0

150

5

Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών

150

0

150

6

Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης

150

0

150

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00€.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβoλής: 08/07/2022 και ώρα 12:00:00

Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται προσαυξημένο κατά 35%. Όσον αφορά τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται σε κύκλους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 εσωτ. 161 κα Αντωνίου

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.